Eerste resultaten PAS-onderzoek op ILVO

Momenteel hebben vleesveehouders die hun ammoniakemissie bij een hervergunningsaanvraag moeten reduceren weinig tot geen opties. ILVO onderzocht de voorbije twee jaar enkele mogelijkheden. Er werd onderzoek gedaan naar managementtechnieken voor ingestrooide vleesveestallen en naar mogelijkheden om de ammoniakemissie te sturen via eiwitvoorziening. Daarnaast loopt er een onderzoek naar nieuwe technieken voor het meten van ammoniakemissies uit natuurlijk geventileerde melkveestallen.      

    

In diverse artikels van het PAS-onderzoeksteam komen volgende aspecten aan bod.     

  • ILVO investeerde in een mechanisch geventileerde PAS-onderzoeksstal met vier volledig gescheiden, maar identieke compartimenten. Achteraan werden telkens twee ventilatoren geplaatst die de stal van de nodige luchtverversing voorzien, en analysetoestellen om de emissies te meten.

  • Beweiden in combinatie met leegstand en een lege mestopslag in de stal is de enige maatregel voor vleesveehouders die nu op de PAS-lijst staat. Het onderzoek van ILVO heeft aangetoond dat het onmiddellijk leegmaken van de mestopslag in de stal niet noodzakelijk is voor het behalen van de aangerekende ammoniakemissiereductie. Deze voorwaarde zal nu geschrapt worden uit de PAS-maatregelfiche.

  • Het onderzoek naar het potentieel van managementtechnieken in vleesveestallen leert dat het moeilijk is om binnen een kosten- en arbeidsefficiënt kader de ammoniakemissie uit ingestrooide potstallen te reduceren. Er werd gekeken naar reinigingsfrequentie, instrooifrequentie en strooiselmaterialen. Geen van de geteste strategieën bleek haalbaar.

  • In twee voederproeven met BWB-vaarzen werd een rantsoen met hoge ruwe eiwitvoorziening vergeleken met een rantsoen met een lagere ruwe eiwitvoorziening (en OEB). Het verlagen van de eiwitvoorziening met 2,5 à 3% resulteerde in ammoniakemissiereducties van 39 tot 50%.

  • Het VLAIO-project PASgeRUND onderzoekt op welke manier ammoniakemissies uit een natuurlijk geventileerde melkveestal met grote ventilatieopeningen nauwkeurig gemeten kunnen worden. Daarnaast zal dit project ook onderzoeken hoe deze emissie gereduceerd kan worden.

  • In toekomstig onderzoek wordt vooral ingezet op verder onderzoek naar rantsoenen met verlaagd eiwitgehalte bij zowel melkvee als vleesvee en de doorvertaling naar de praktijk.


>>Lees hier het volledige artikel   


Meer info:     

Leen Vandaele - Leen.Vandaele@ilvo.vlaanderen.be    

Karel Goossens - Karen.goossens@ilvo.vlaanderen.be    


Bron: Management & Techniek 2018  

http://library.wur.nl/WebQuery/edepot/443443


Voor meer info / Plus d’infos
Leen Vandaele - ILVO

Publicatiedatum / Date de publication 5/04/2018
Bijlagen:
TOP