Meer eiwitautonomie bij melkvee is goed voor het klimaat

Het ILVO-team klimaat & landbouw is er de afgelopen 4 jaar in geslaagd om de methaanuitstoot per liter melk met minstens één derde te verminderen, tijdens een hele reeks proeven in de eigen proefstal. Dat is een opmerkelijk en hoopgevend resultaat.

Tijdens het VLAIO LA project SMARTmelken experimenteerde ILVO met een aangepast rantsoen voor de melkkoeien. De klassieke fractie sojaschroot werd vervangen door de lokale reststromen uit de voedingssector bierdraf en koolzaadschroot. Lacterende koeien gingen daardoor 15% minder methaan uitstoten per liter geproduceerde melk. Een bijkomend klimaatvoordeel is dat de koolstofvoetafdruk (CO2) van het rantsoen serieus verlaagt, doordat er soja verdwijnt. Maar dat effect zit niet mee in onze cijfers, omdat een dergelijke ingreep niet in de lokale klimaatboekhouding kan worden opgenomen. Maar het maakt wel degelijk een verschil op vlak van broeikasgasemissies.


Daarnaast heeft onderzoek ook aangetoond dat additieven met een remmende werking op de methaanproduceerders in de pens de methaanproductie per kg melk met 20-25% kan doen dalen. Tot slot toont het project ‘Doelgericht verlengen van levensduur melkvee’ (iov Dep. Landbouw en Visserij, door Inagro, Hooibeekhoeve en ILVO) dat een verbeterd bedrijfsmanagement samen zeker 11% minder methaanuitstoot van het bedrijf kan opleveren (opnieuw omgerekend tot gram methaan per liter geproduceerde melk.


Meer info
Leen Vandaele  - Leen.Vandaele@ilvo.vlaanderen.be


Bron: ILVO

Voor meer info / Plus d’infos
Leen Vandaele (ILVO)

Publicatiedatum / Date de publication 15/10/2018
TOP